108 Lời Tự Tại – Adages of Wisdom (Ấn Tống)

VNĐ

Cuốn sách nhỏ gồm 108 câu nói trí tuệ bằng 4 ngôn ngũ Việt- Hoa – Anh – Pháp trong các lãnh vực:

  • Nâng cao phẩm chất cuộc sống -Becoming a good Human Being
  • Hưởng thụ công việc – Enjoying Work
  • Cuộc sống bình an -Living peacefully and Calmly
  • Nhân gian hạnh phúc – Happiness in the World

Tác giả: HT. Thánh Nghiêm – Master Sheng Yen

Dịch: Thích Hạnh Bình

108-loi-tu-tai
108 Lời Tự Tại – Adages of Wisdom (Ấn Tống)

VNĐ