Long Thọ Thập Nhị Môn Luận

144,000 VNĐ

Long Thọ Thập Nhị Môn Luận

Nhập môn Triết Học Tánh Không
GS. Vũ Thế Ngọc
NXB Hồng Đức – 283 trang

Sách Long Thọ Thập Nhị Môn Luận gồm hai phần: Phần thứ nhất lả Các Khái Niệm Căn Bản Phật Học được cải biên từ quyền Introduction to Nagarjuna’s Philosophy viết từ ba thập niên trưởc. Phần thứ hai là dịch giảng Thập Nhị Môn Luận, vốn là một trong ba luận (Trung Luận, Hồi Tránh Luận và Thất Thập Không Tính Luận) đã lập thành Tam Luận Tông tiểp nổi truyền thống Trung Quán Ắn Độ (Mãdhyainika). Vì vậy sảch này cũng được gọi là Nhập Môn Triết Học Tính Không với hy vọng sẽ là một thủ thư căn bản cho những người muổn tìm hiểu giáo lý Trung Quán và triết học Long Thọ – tư tưởng lập cước của tất cả các tông môn Phật giáo Đại thừa.

Long Thọ Thập Nhị Môn Luận
Long Thọ Thập Nhị Môn Luận

144,000 VNĐ