Nguyên thủy Tiểu thừa Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận – Bộ 3 cuốn

450,000 VNĐ

Nguyên thủy Tiểu thừa Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận
Bộ 3 cuốn

Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận – 416 trang
Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận -575 trang
Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận – 716 trang

Tác gia: Kimura Taiken
Thích Quảng Độ dịch
NXB Hồng Đức – Bộ 3 cuốn trong hộp

“Đối với tư tưởng sứ của Phật giáo Àn Độ, Kimura Taiken đã chia thành ba bộ món Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phệt Giảo Tư Tướng Luận và Đại Thừa Phệt Giáo Tư Tưởng Luận, rồi chinh lý và bàn luận thêm để chỉ cho người ta thãy cái nguồn gốc của tư tưởng Phật giáo Ẩn Độ qua các thời kỳ, tức đâu là manh nha của tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, đâu là tiền đạo của tư tưởng Phật giáo Tiểu Thừa và đâu là tiên phong của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa: Đọc ba bộ sách này ta sẽ tim ra manh mối. Bới thế, nêu muôn hiểu rõ tư tướng sử của Phật giáo Ấn Độ, chúng ta không thê không đọc ba bộ sách quý giá này ”

(Trích lời dịch giả Nguyên Thủy Tiểu Thừa và Đại Thừa…)

Nguyên thủy Tiểu thừa Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Bộ 3 cuốn
Nguyên thủy Tiểu thừa Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận – Bộ 3 cuốn

450,000 VNĐ