Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu

65,000 VNĐ

Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu

HT. Thích Phước Sơn
NXB Hồng Đức – 247 trang

LỜI GIỚI THIÊU
“Thanh tịnh đạo luận toàn yếu” của HT. Thích Phước Sơn là quyên sách giới thiệu khái quát về “Thanh tịnh đạo luận” của ngài Buddhaghosa, thế kỷ thứ V trước Tây lịch, qua hai thập niên qua, từ năm 1996 trở đi, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng tác phẩm này làm sách giáo khoa cho môn Thanh tịnh đạo luận nhằm giúp Tăng Ni theo học Cử nhân Phật học nắm vững kim chi ì học Phật và tu Phật với ba trụ cột Đạo đức, Thiền định Trí tuệ.
Nếu “Thanh tịnh đạo luận” trong bản nguyên tác Pãli gồm 58 chương thi quyển Toản yếu này tóm lược trong 23 chương, do dựa vào bản dịch tiếng Anh của HT. Nanamoli. Đây là đóng góp của HT. Thích Phước Sơn cho môn học này. chưa bằng 1/3 số trang so với nguyên tác, tác phẩm này thái quát tinh hoa tu tập đầy đủ các phương diện cần thiết như đức Phật đã dạy trong Kinh tạng Pali.

Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu
Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu

65,000 VNĐ