Tường giải Thanh Tịnh Đạo

80,000 VNĐ

Tường giải Thanh Tịnh Đạo

Sayadaw U Silananda
TK Pháp Thông dịch

NXB Hồng Đức -542 trang

Bộ  Thanh Tịnh Đạo này  thuộc về loại chú giải, một trong ba loại hình văn học Pali. Thứ nhất là Chánh văn, kế đến là Chú giải, sau đó là Chú giải trên Chú giải hay Phụ Chú giải.
Như thế cuốn Chú Giải Thanh Tịnh Đạo như tên sách đã hàm ý, là chú giải thêm về cuốn sách Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddhaghosa sống vào thế kỷ thứ 5 sau Đức Phật 900 năm, là để chỉ con đường tịnh hóa tâm hay con đường đưa đền sự thanh tịnh, có nghĩa là thanh tịnh tâm khỏi những bất tịnh hay phiền não. Vì thế thực tế đây là một cuốn sách về Thiền. Cũng có thể xem như một cuốn cẩm nang về Hành Thiền được viết bởi một vị sư cho các vị sư…

 

Tường giải Thanh Tịnh Đạo
Tường giải Thanh Tịnh Đạo

80,000 VNĐ