Phật Giáo và Cuộc Sống

54,000 VNĐ

Phật Giáo và Cuộc Sống

Tác giả: Hòa Thượng Ấn Thuận – Dịch giả: Thích Hạnh Bình

Tác phẩm “Đạo Phật và cuộc sống”  là tuyển tập những bài viết của Hòa Thượng Ấn Thuận, được trích dịch từ hai bộ sách 《佛在人間》 “Phật ở nhân gian” (quyển thứ 14) trong bộ “Diệu Vân tập”. Phần còn lại trích dịch từ bộ “Hoa Vũ Tập”.
Đây là những bài nói chuyện có nội dung tư tưởng rất hay, đáng cho chúng ta học tập. Cách lý giải những vấn đề trong Phật học rất trong sáng, phù họp với thời đại chúng ta, nhất là quan điểm của giới trẻ hiện nay. Người dịch cho rằng, nó rất cần thiết cho người Phật tử Việt nam chúng ta, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, có thể nói nó là một ý kiến tích cực cho việc hoằng dương Phật pháp trong thời hiện đại, lấy con người và xã hội con người làm chủ đề chính cho cả hai việc tu và học..

Hết hàng