Phiêu nhiên vào cõi Không

65,000 VNĐ

Phiêu nhiên vào cõi Không
tập III- Đời Nguyên , Minh, Thanh, Dân Quốc

Thông Thiền tuyển dịch
NXB Tôn Giáo – 297 trang

Tuyển tập các bài Thơ Thiền Đới Nguyên , Minh, Thanh, Dân Quốc gồm Chữ Hán, Dịch Âm, Dịch Nghĩa, bình chú…

 

Phiêu nhiên vào cõi Không
Phiêu nhiên vào cõi Không

65,000 VNĐ