Sống Thiền – The Method of Zen

75,000 VNĐ

Sống Thiền – The Method of Zen
Eugen Herrigen – Thích Nữ Trí Hải dịch

NXB Hồng Đức – 159 trang

Viễn đông đã nhờ ở con đường của đức Phật rất nhiều. Nó đã sinh ra một mẫu người có cốt cách như là một  tu sĩ độc đáo. một thời đã được duy trì ở khắp nơi trong Phật giáo cho đến ngày nay , một phương pháp chặt chẽ đưa đến giác ngộ và có phải trở thành tri thức bí truyền ?

Trọng tâm chú ý của chúng ta là về Phật giáo Zen. Chúng ta sẽ không bàn đến việc nó phát xuất khi nào, thế nào, qua người nào, mà chỉ nói tại sao Zen, mặc dù cốt yếu là một phần của Phật giáo, về phương pháp đã chuyển hướng khỏi ngành thần bí cổ điển của Phật giáo về thiền định. (Trích Zen và những phương pháp Thiền cổ điển )

Sống Thiền - The Method of Zen
Sống Thiền – The Method of Zen

75,000 VNĐ