Từ Nguồn Diệu Pháp

63,000 VNĐ

Từ Nguồn Diệu Pháp
Thích Nữ Trí Hải
Pháp Thoại 1970-2000

NXB Hồng Đức – 160 trang

Các bài Pháp Thoại của Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải trong khoảng thời gian 1970-2000, chủ yếu trích  từ các Kinh tạng, Nguyên Thủy, trong Bát Chánh Đạo , kinh Trung Bộ, Kinh Kim Cang …

Các Pháp Thoại cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Từ nguồn diệu pháp Pháp thoại 1970-2000
Nguồn mạch tâm linh – Pháp thoại 1992-1995

Bóng nguyệt lòng sông – Pháp thoại  1990 – 2000

Từ NGuồn Diệu Pháp
Từ Nguồn Diệu Pháp

63,000 VNĐ