Toàn tập Trần Nhân Tông

144,000 VNĐ

Toàn tập Trần Nhân Tông
(In lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung)
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – Lê Mạnh Thát
NXB Phương Đông – Bìa cứng – 535 trang

Sự nghiệp văn học và tác phẩm của vua Trần Nhân Tông cũng đã từng bước được sưu tập như Việt âm thi tập, Toàn Việt thi lục, Tam t thực lục,… Nhưng cho đến nay, trong công tác sưu tập này vân còn có những thiếu sót. Chẳng hạn toàn bộ các văn thư ngoại giao do vua Trần Nhân Tông viết cho vua quan nhà Nguyên vẫn chưa được thu thập và công bố đầy đủ, tối thiểu là trong giới hạn của những nguồn tư liệu hiện tại bảo lưu và cho phép.

Chúng tôi, do thế, đề nghị giới thiệu lại sự nghiệp võ công và văn trị cùng những tác phẩm văn học mà vua Trân Nhân Tông đã để lại cho chúng ta đến ngày hôm nay. Toàn tp Trần Nhân là một thể hiện nỗ lực ấy. Toàn tập này được chia làm hai phần. Phần đầu giới thiệu tổng quát sự nghiệp võ công và văn trị qua 9 chương nghiên cứu từng vấn đề, từ tuổi trẻ cho đến vai trò nhà vua trong hai cuộc chiến tranh 1285 và 1288, cũng như trong việc mở mang bờ cõi, sử dụng tiếng Việt và thành lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Phần hai công bô các tác phẩm văn học từ thơ phú, văn xuôi, bài giảng, ngữ lục cho đen các văn thư ngoại giao, nhằm cung cấp tư liệu cho những ai quan tâm nghiên cứu nhiều mặt về lịch sử Việt Nam nói chung và bàn thân vua Trần Nhân Tông nói riêng.

Cuối cùng, đế cung cấp tài liệu tham khảo và kiềm soát, chúng tôi cho in lại toàn bộ các văn bàn chừ Hán và Quốc âm, mà chúng tôi sử dụng để phiên âm hay dịch nghĩa.

 

Hết hàng