Vô Ngã

65,000 VNĐ

Vô Ngã

Thiền sư Sayadaw U Silananda
Tỳ Kheo Pháp Thông dịch
NXB Tôn giáo – 282 trang

Lởi người dịch
Tập sách “Vô Ngã” này gồm hai phần, hay đúng hơn là hai cuốn sách nhập làm một. Phần đầu là Vô Ngã lược dịch từ “No Inner Core, An Introduction to the Doctrine of Anata” (Không Có cốt Lỗi Bên Trong – nới Thiệu về Giáo Lý vô ngã) , một cuốn sách trong đó chù yếu phân tích những ngộ nhận về giáo lý Vô Ngã, đồng thời xác định rõ nghĩa lý của nó theo lời Phật dạy. Phần hai là luận giải bài Kinh “Sĩlãvanta Sutta” ’ (Kinh Vị Trì Giới), một bài kinh khá quan trọng pháp hành Minh Sát từ địa vị phàm phu cho tới bậc thánh Alahán.
Sayadavv ư Sĩlãnanda là một trong những vị đệ tử xuất sắc của thiền sư Mahãsĩ Sayadaw. Ngài được chỉ định đến Hoa Kỳ để làm công việc hoằng dương Phật pháp nảm 1979. Trong thời gian ở đây Ngài đã hướng dẫn các khóa thiền thiền Vipassanã (Minh Sát) và giảng dạy giáo lý cho mọi người, không chi ờ Mỹ mà cả các nước Châu Âu . Số sách Ngài viết tuy không nhiều nhưng rất giá trị và thực tiễn, chú trọng đến phương diện tu tập nhiều hơn, .Vô ngã là một trong số những cuốn sách ấy.
Hiểu biết Vô Ngã là vấn đề hết sức quan trọng, nó giúp người học Phật mở được cánh cửa vào những tời dạy thâm sâu và giải thoát của Đức Phật, và minh định rõ đường lối tu tập của mình. Hy vọng rằng tác phẩm sẽ soi sáng thêm cho sự hiểu biết của người đọc về giáo lý Vô Ngã vốn được xem là thâm sâu khó híểu…

Vô Ngã
Vô Ngã

65,000 VNĐ