Thiền Tập

48,000 VNĐ

Thiền Tập
Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch

NXB Hội Nhà Văn 154 trang

Sách trình bày một số thông tìn về 3 truyền thống thiền chính : Tây tạng, Nam Truyền và Bắc truyền với các tham khảo từ các Tôn sư: Nhẫn Tế, Minh Châu, Duy Lực, Thanh Từ, Phạm Kim Khánh, Tịch Chiếu…

 

Thiền Tập
Thiền Tập

48,000 VNĐ