Luận Du Già Sư Địa -Bộ 4 cuốn

800,000 VNĐ

Luận Du Già Sư Địa -Bộ 4 cuốn

Bồ Tát Di Lặc giảng Thuật
Đại sĩ Vô Trước (Asànga) ghi chép,
Hán dịch :  Tam tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt Dịch: Nguyên Huệ
NXB Hồng Đức – Bộ 4 cuốn trong hộp – hơn 700 trang 1 cuốn

Luận Du Già Sư Địa là một trong những tác phẩm căn bản nhất của Tông Duy Thức – Pháp Tướng Tông do Ngài Vô Trước được truyền dạy từ Bồ Tát Di lạc và Ngài Huyền Tráng sau khi thỉnh kinh về đã phổ biền tại Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là một trong các Bộ Luận nổi tiếng nhất của Phật giáo Bắc truyền thuyết minh quảng diễn rất đầy đủ về Địa Bồ tát, với những quá trình nhận thức, hành trì, tu tập chứng đắc đạo quả Bồ đề vô thượng của Bồ tát Đại thừa.

 

Luận Du Già Sư Địa
Luận Du Già Sư Địa -Bộ 4 cuốn

800,000 VNĐ