Tranh chăn trâu Đại thừa Thiền Tông

20,000 VNĐ

Tranh chăn trâu Đại thừa Thiền Tông

Trúc Thiên
Tái Bản lần thứ 4
NXB Hồng Đức – 96 trang

“Thập Mục Ngưu Đồ ” vẽ lại quá trình công phu của người học đạo, trước hết là tự thắng bản năng mình, sáu đến tự tri, cuối cùng chỉ để tự tại thôi (être simplement). Cái vòng tròn cuối cùng (tranh 10: song dẫn) tượng trưng sự đoạn tuyệt với tất cả những nếp suy tư của chúng ta, cắt đứt hẳn một trạng thái ý thức và hiện hữu mà thường chúng ta không được biết.

Tranh chăn trâu Đại thừa Thiền Tông
Tranh chăn trâu Đại thừa Thiền Tông

20,000 VNĐ