Lịch sử Phật giáo Việt Nam – Lê Mạnh Thát (bộ 3 tập) Tái bản 2023

1,080,000 VNĐ

Lịch sử Phật giáo Việt Nam – Lê Mạnh Thát Tái bản 2023

Tâp 1: Từ Khởi nghĩa đến  Lý Nam Đế (544)
Tập 2: Từ Lý Nam Đế (544) đến Lý Thánh Tông (1054)
Tập 3: Từ Lý Thánh Tông (1054) đến Trần Thánh Tông (1278)

NXB Đồng Nai – Bìa cứng . (bộ 3 tập) – Tái bản có bổ sung 2023

Hơn 750 trang mỗi tập

 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam - tái bản 2023
Lịch sử Phật giáo Việt Nam – Lê Mạnh Thát (bộ 3 tập) Tái bản 2023

1,080,000 VNĐ