Long Thơ Tịnh Độ (Sách Ấn Tống)

Long Thơ Tịnh Độ

Nguyên tác Hán Văn: Vương Nhật Hưu
Việt dịch: HT. Thích Trí Minh
NXB Tôn Giáo – 377 trang

Sách Ấn Tống