Kinh Thuyết Vô Cấu Xưng

VNĐ

Kinh Thuyết Vô Cấu Xưng

Hán dịch: Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Sa Môn Pháp Tuệ

NXB Đồng Nai 253 trang

Kinh Thuyết Vô Cấu Xưng
Kinh Thuyết Vô Cấu Xưng

VNĐ