Văn học Phật giáo Việt Nam – Một hướng tiếp cận (Tái Bản)

130,000 VNĐ

Văn học Phật giáo Việt Nam Một hướng tiếp cận (Tái bản lần thứ 1)

Thích Hạnh Tuệ

NXB Khoa Học Xã Hội – 375 trang

Một công trình nghiên cứu văn học Phật giáo Việt Nam bao gồm nhiều bài viết (gần 20 bài) chuyên sâu, thể hiện trải nghiệm về hành trình khám phá thế giới văn học từ điểm nhìn Thi pháp thơ thiền, từ cảm hứng sáng tác từ cội nguồn tâm. Nội dung mà tác giả phản ánh, đối tượng của văn học cũng xuất phát từ thế giới tâm, thế giới chứng ngộ của đích đến là giác ngộ và giải thoát thông qua sự khảo sát về tác giả, tác phẩm văn học nổi tiếng của nền văn học Phật giáo nước nhà.

Văn học Phật giáo Việt nam
Văn học Phật giáo Việt Nam – Một hướng tiếp cận (Tái Bản)

130,000 VNĐ