Thiền và Chỉ quán

40,000 VNĐ

Thiền và Chỉ quán
Trí Khải Đại Sư

Biên soạn: Tiến Sĩ Paul Swanson Giáo sư Đại Học Nazan Nagoya – Nhật bản- Tác giả Foundation of T’ien T’ai Philosophy
Biên dịch: Từ Hoa Nhất Huệ Tâm
NXB Phương Đông 205 trang

 

Thiền và Chỉ quán
Thiền và Chỉ quán

40,000 VNĐ